Akademický senát UJEP

Akademický senát UJEP je v souladu s § 8 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění (dále jen "zákon") samosprávným zastupitelným akademickým orgánem vysoké školy. Řídí se Volebním a jednacím řádem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem (poslední platné znění z 8. 7. 2013).
Akademický senát UJEP je tvořen třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty za každou fakultu (při plném stavu se skládá ze 40 členů).
Působnost Akademického senátu UJEP vyplývá z ustanovení § 9 zákona.
 

Příští řádné zasedání AS UJEP se koná dne 30. 11. 2016 od 14:15.

 

Pozvánka na řádné zasedání AS UJEP

Zápisy z jednání Akademického senátu UJEP

Zvukové záznamy z jednání Akademického senátu UJEP jsou k dispozici v systému IMIS

Vyhlášení řádných voleb do AS UJEP pro funkční období 2017–2019

 

Bližší informace o AS UJEP naleznete zde.