Dokumenty

 Stanovy spolku absolventů UJEP

 I. Základní ustanovení
1. Název a právní povaha
Spolek absolventů a přátel Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen "Spolek") je nezávislá, dobrovolná, nepolitická organizace, která ve své činnosti úzce spolupracuje s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen "UJEP").
2. Sídlo
Sídlem Spolku je Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem.
3. Spolek používá hranaté razítko se znakem Spolku a s textem:
SPOLEK ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
4. Cíl činnosti
Cílem činnosti Spolku je podpora činnosti UJEP a sdružování jejích absolventů, a to zejména následujícími aktivitami:

 • získáváním materiální podpory pro činnost UJEP
 • pořádáním kulturních a společenských akcí
 • pořádáním přátelských a informativních setkání pro své členy
 • poskytováním informací o činnosti a životě UJEP
 • vydáváním vlastních informačních materiálů
 • popularizací významných výsledků vědecké, umělecké a pedagogické činnosti UJEP
 • spoluprací s různými vědeckými, uměleckými, odbornými a kulturními společnostmi a s obdobnými spolky v zahraničí

II. Členství
1. Členy Spolku mohou být fyzické a právnické osoby, pokud souhlasí s jeho stanovami. Členství je dobrovolné. Rozlišuje se členství řádné a čestné.
2. Řádným členem se může stát absolvent fakulty nebo jiné součásti a pracoviště, které bylo v době, kdy úspěšně ukončil studium, součástí UJEP, nebo se jím později stalo. Členem Spolku se může stát i jiná morálně a občansky bezúhonná fyzická osoba nebo právnická osoba, která si přeje podporovat činnost UJEP. Členy Spolku mohou být kromě občanů České republiky i občané jiných států.
3. Čestné členství uděluje výbor Spolku významným osobnostem za mimořádné zásluhy o rozvoj UJEP. O této skutečnosti podá výbor zprávu nejbližšímu valnému shromáždění. Čestný člen požívá všech práv a výhod řádného člena, placení členského příspěvku je však dobrovolné.
4. O přijetí řádného člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor Spolku.
5. Každý člen má právo účastnit se valného shromáždění, volit a být volen do všech orgánů Spolku a účastnit se spolkových aktivit.
6. Povinností člena je dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku, platit členské příspěvky ve výši stanovené valným shromážděním a chránit dobré jméno spolku.
7. Členství ve Spolku zaniká:

 1. vystoupením na základě písemného prohlášení,
 2. zánikem Spolku,
 3. vyloučením na základě rozhodnutí valného shromáždění. Návrh na vyloučení podává výbor v případě opětovného neplacení členských příspěvků po dobu dvou let nebo pro jednání neslučitelné s členstvím ve Spolku,
 4. úmrtím.

III. Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou valné shromáždění, výbor v čele s předsedou a místopředsedou, dozorčí rada a tajemník.
2. Valné shromáždění

 1. Valné shromáždění se schází nejméně jednou ročně.
 2. Valné shromáždění svolává předseda na návrh výboru písemnou pozvánkou, která musí obsahovat program schůze.
 3. Na valné shromáždění jsou zváni řádní i čestní členové Spolku.
 4. Valné shromáždění schvaluje a mění stanovy Spolku, schvaluje rozpočet, plán další činnosti, podává návrhy a jedná o nich, projednává zprávu o činnosti, volí a dovolává členy výboru a dozorčí rady, stanoví výši a splatnost členského příspěvku a způsob jeho hrazení.
 5. Řádně svolané valné shromáždění je usnášeníschopné 30 minut po stanoveném začátku bez ohledu na počet přítomných členů Spolku.

3. Výbor

 1. Členové výboru jsou voleni na dobu tří let valným shromážděním. Ke zvolení je zapotřebí většina hlasů přítomných členů. Výbor je devítičlenný. Valné shromáždění zvolí také dva náhradníky, kteří nastupují na uvolněná místa ve výboru podle pořadí stanoveného počtem odevzdaných hlasů. Výbor má právo kooptovat nového člena. Kooptace nového člena výboru musí být schválena na příštím valném shromáždění, jednání výboru se mohou zúčastňovat zástupci organizací, s nimiž má spolek uzavřenou smlouvu o spolupráci.
 2. Výbor na první schůzi volí ze svých členů předsedu, místopředsedu, tajemníka, eventuálně další funkcionáře podle svého vlastního uvážení.
 3. Jednání výboru řídí předseda, který je zároveň statutárním zástupcem a zastupuje klub navenek. Při plnění běžných úkolů stejně jako při zastupování výboru navenek jej zastupuje výkonný místopředseda výboru.
 4. Členové výboru jsou za svoji činnost odpovědni valnému shromáždění.
 5. Výbor zejména řídí činnost Spolku mezi valnými shromážděními, rozhoduje o využití finančních prostředků podle schváleného rozpočtu, předkládá valnému shromáždění rozpočet a zprávu o činnosti, schvaluje a uskutečňuje roční plán činnosti Spolku dle plánu schváleného valným shromážděním a navrhuje předsedovi svolání valného shromáždění.
 6. Výbor se schází nejméně jednou za dva měsíce a je schopen se usnášet jsou-li přítomni alespoň čtyři jeho členové. Schůze výboru řídí předseda a v jeho nepřítomnosti výkonný místopředseda. Usnáší se prostou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo v jeho nepřítomnosti předsedajícího.

4. Dozorčí rada
Dozorčí radu volí valné shromáždění Spolku podle zásad uvedených v odst. 3.1 pro volbu členů výboru. Má tři členy a jednoho náhradníka. Kontroluje finanční hospodaření, správu majetku Spolku, účetní knihy a další účetní doklady a podává o tom zprávu valnému shromáždění, dává stanoviska ke kontrolním akcím a zjištěním jiných orgánů oprávněných ke kontrolám.
5. Tajemník
Tajemník je volen výborem. Řídí administrativní agendu Spolku a zastupuje Spolek ve finančních záležitostech stanovených výborem.

IV. Hospodaření
1. Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek a zřizovat účelově určené fondy. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným valným shromážděním. Mezi hlavní zdroje příjmů patří zejména:

 • členské příspěvky
 • dotace, dary
 • výnosy z prodeje upomínkových předmětů a publikací spolku
 • Spolek může na základě živnostenského oprávnění též uskutečňovat prodej suvenýrů.

2. Podmínky spolupráce s UJEP konkretizuje dohoda o spolupráci uzavřená mezi Spolkem a UJEP.

V. Závěrečná ustanovení
1. Zánik Spolku
Spolek zaniká usnesením tříčtvrtinové většiny členů Spolku přítomných na valném shromáždění nebo rozpuštěním podle platných právních předpisů.
Valné shromáždění určí ve svém usnesení o rozpuštění likvidátora, který veškerý majetek, který zůstane po likvidaci, převede na UJEP.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.
Registrace byla provedena Ministerstvem vnitra ČR dne ..................