Kurzy pro zaměstnance

Kurzy pro zaměstnance UJEP a dalších vysokoškolských pracovišť v Ústeckém kraji

 

Jedním z projektů přijatých v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě a financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR, je projekt Pedagogické fakulty UJEP, katedry anglistiky Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT.

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Připojte se k spolupracující síti pracovišť, které připravují budoucí učitele cizích jazyků, a institucí nabízejících výuku cizích jazyků na všech stupních vzdělávání včetně dětí předškolního věku a seniorů. Využijte možnosti zadarmo si zvyšovat kvalifikaci formou stáží, účastí na konferencích, seminářích, apod. a spolupracujte v rámci sítě. Kontaktujte metodické poradenské centrum pro učitele cizích jazyků (nejen angličtiny!) na katedře anglistiky PF UJEP a získejte metodickou pomoc v rovině didaktické, jazykovědné, literární; zúčastněte se setkání s vynikajícími českými i zahraničními odborníky.

Jednou z klíčových aktivit projektu je i podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce.

V rámci této aktivity jsou realizovány semináře/workshopy/konference pro všechny zaměstnance UJEP a dalších vysokoškolských pracovišť v Ústeckém kraji, zejména však pro osoby působící v oblasti vzdělávání budoucích učitelů cizích jazyků respektive v oblasti cizojazyčného vzdělávání obecně.

Oblast IT
• zásady bezpečnosti na internetu, ochrana autorských práv, ochrana dětí
• e-learning (Moodle)
• základní statistické postupy (např. Excel)
• pokročilé statistické postupy (např. Statistica)
• zpracování audio-vizuálních materiálů (např. Adobe Photoshop, Photoshop Premiere, Audacity)
• tvorba webových stránek (základy html kódu, css; např. Adobe Dreamweaver)
• funkce pro pokročilé uživatele v Microsoft Office (Word, Powerpoint, Access)

Oblast vzdělávání budoucích učitelů cizích jazyků respektive v oblasti cizojazyčného vzdělávání obecně
• Školní vzdělávací program/Rámcový vzdělávací program a další (reforma školství)
• Alternativní a soukromé školství - pozitiva a negativa
• Moderní vyučovací metody a technologie (nástroje metodické odborné pomoci)
• Státní maturita - cizí jazyk (poslech, čtení, ústní projev, psaní)
• Globalizace a cizí jazyky - multikulturalita, multireligiosita
• Celoživotního vzdělávání cizích jazyků a vzdělávání dospělých a seniorů


 

Projekt tak částečně navazuje na úspěšnou realizaci dalšího z projektů přijatých v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, a financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR, je celouniverzitní projekt UJEP „Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji“ (zkráceně POKROK).

V rámci projektu byla zrealizována řada velmi zajímavých seminářů a workshopů. V rámci přípravy na období udržitelnosti pak vznikla řada materiálů k samostudiu, které jsou k nahlédnutí na http://pokrok.ujep.cz/elektronicka_knihovna.html

 


 

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT,
http://neflt.ujep.cz, neflt@ujep.cz,
registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074
je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.