Rozvojové projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje tzv. Rozvojové programy v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol. Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru ministerstva a v jeho aktualizacích.

Rozvojové programy se vyhlašují ve dvou okruzích:

A. Institucionální rozvojový program
V rámci institucionálního rozvojového programu ministerstvo poskytuje veřejným vysokým školám dotaci, jejíž maximální výše byla stanovena výpočtem orientačního limitu. Na rok 2015 pro UJEP činí tento orientační limit 27 545 tis. Kč.

UJEP prostřednictvím institucionálního rozvojového plánu pro rok 2015 deklaruje záměr dosáhnout konkrétních cílů, které si pro rok 2015 stanovila na základě svého dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a jeho aktualizace pro rok 2015.

Institucionální rozvojový plán Univerzity J. E. Purkyně pro rok 2015

B. Centralizované rozvojové programy
V rámci centralizovaných rozvojových programů mohou být veřejným vysokým školám poskytovány dotace s přihlédnutím k výsledku hodnocení předložených projektových žádostí, které provádí Rada programů.

Pro rok 2014 byl pro UJEP schválen projekt „Spolupráce pedagogických fakult – konsorcium pedagogických fakult ve výši 500 tis. Kč pro UJEP. Hlavním řešitelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci a spoluřešiteli bylo další 7 VVŠ.


Přehled realizovaných rozvojových projektů za období 2001 – 2014


 

<< Zpět