IPn pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
se zapojila do Individuálních projektů národních MŠMT zaměřených především na realizaci nebo doplnění národní politiky a programu.

 

Jedním z těchto projektů je také projekt s názvem Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití, jehož cílem je; nastavit a pomoci realizovat efektivní transfer znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe včetně motivace osob a institucí ke skutečné realizaci využití výsledků výzkumu a vývoje. V rámci projektu bude vytvořen popis systému přenosu znalostí s důrazem na následující komponenty: - systém ochrany a komerčního využití duševního vlastnictví - systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje a realizace spolupráce s aplikační sférou. Projekt je rozdělen do několika základních částí, které jsou reflektovány při formulaci klíčových aktivit. Jedná se o část analytickou, která umožňuje shrnout existující poznatky v dané oblasti v České republice a v zahraničí. Dále se jedná o část metodickou, v rámci které budou vytvořeny podpůrné metodické dokumenty členěné dle několika oblastí. Součástí této části je ověření výsledků ve vybraných institucích. Na tvorbu metodiky navazuje část vzdělávací, která umožňuje vzdělat cílovou skupinu uživatelů metodických materiálů. Další významnou aktivitou projektu je diseminace projektu a jeho výsledků ve VaV institucích a vysokých školách a obecně v široké veřejnosti. V neposlední řadě bude realizována aktivita, ve které bude vytvořena EF-TRANS síť kontaktních osob projektu.

Bližší informace o projektu zde (eftrans.reformy-msmt.cz/)

 Dalším projektem IPn, na jehož realizaci UJEP participovala, byl projekt s názvem KVALITA, který vytvořil celkem sedm hlavních metodických doporučení, která odrážejí zkušenosti z pilotní implementace na vysokých školách různého zaměření a typu. Zároveň zohledňují výsledky dosažené při zpracování dílčích studií a analýz v průběhu řešení projektu, vycházejí z výzkumů vzdělávání a řízení či z příkladů dobré praxe.
Bližší informace o projektu zde (kvalita.reformy-msmt.cz/)

Univerzita se zapojila i do řešení projektu IPn s názvem „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ - METODIKA, jehož cílem bylo zatraktivnit prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) pro vědecké pracovníky, podpořit excelenci ve VaVaI, motivovat mladé lidi pro práci ve VaVaI, zvýšit prestiž vědecké práce a nalézt mechanismy na finanční ohodnocení podle kvality odvedené práce. Prostředkem k dosažení cíle je nová metodika hodnocení výsledků a institucí a nová metodika rozdělování veřejné podpory. Návrh nového systému hodnocení vychází z doporučení Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Bližší informace o projektu zde (metodika.reformy-msmt.cz/)

 

Dále se UJEP zapojila do projektu KREDO, jehož hlavními cíly jsou:
• Podpora a pilotní ověření kvality a efektivity konkrétních aktivit spojených se strategickým plánováním a řízením základních činností vysokých škol.
• Příprava podkladů pro strategické rozhodování MŠMT v oblasti řízení VŠ ve střednědobém výhledu.
• Příprava základního analytického materiálu reflektujícího trendy a vize v oblasti VŠ v dlouhodobém časovém horizontu do r. 2030 (National Strategy for Higher Education to 2030).

Bližší informace o projektu zde (kredo.reformy-msmt.cz/)
 

 


 Tyto projekt jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 

<< Zpět