Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu/Diploma Supplement                                             ENGLISH

 

Příklad vyplněného Dodatku k diplomu/Example of filled Diploma Supplement(pdf)

 

Dodatek k diplomu je na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od roku 2006 vydáván v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:

• automaticky všem absolventům univerzity po úspěšném absolvování studia v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech,
• bezplatně,
• dvojjazyčně, a to v anglickém a v českém jazyce.

Toto platí pouze pro studenty, kteří absolvovali studium po 1. lednu 2006!

Co je obsahem dodatku k diplomu:
Dodatek v osmi sekcích obsahuje informace o totožnosti držitele kvalifikace, o jejím druhu a úrovni, informace o obsahu studia a dosažených výsledcích a informace o národním vysokoškolském systému.
Dodatek neobsahuje žádné ocenění, prohlášení o rovnocennosti nebo doporučení k uznání.

Formát a ochranné prvky dodatku k diplomu:
Formát a strukturu dodatku navrhla společná pracovní skupina složená ze zástupců Evropské komise, Rady Evropy a UNESCO/CEPES v období 1997 – 1998. Upravená verze dodatku byla ověřena pilotním projektem finančně podpořeným těmito třemi organizacemi a přidruženým mezinárodním pilotním projektem PHARE „Uznávání vysokoškolských diplomů a studijních kreditů v mezinárodním měřítku“.
Na UJEP je Dodatek k diplomu vydáván na přeloženém tiskopise o velikosti formátu A3. Dodatku k diplomu obsahuje také ochranné prvky, které mají zamezit jeho zneužití.

Význam dodatku k diplomu:
Dodatek je prostředkem ke zlepšení mezinárodní „průhlednosti“ a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. Mobilita občanů je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Tuto podmínku splňuje právě Dodatek k diplomu. Dodatek tak vhodně doplňuje základní doklad o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství jako podrobnější informace o dosavadním studiu a dosaženém vzdělání absolventa.