Další poradenské služby

Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v České republice

 

Tento projekt byl k 31. 12. 2015 ukončen.

 

Univerzita J. E. Purkyně se zapojila do centralizovaného projektu na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol s názvem „Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v České republice“.

Činnosti související s tímto projektem zajišťují pracovníci z Katedry psychologie z Pedagogické fakulty ve spolupráci s oddělením pro vnější vztahy – Rektorát UJEP, s dílčími činnostmi pomohou i pracovníci z jednotlivých fakult. Do tohoto projektu budou navíc zapojeni i studenti UJEP.

 

Cíle projektu:

  • Rozšířit a inovovat poradenské služby na UJEP
  • Identifikovat poradenské potřeby studentů s důrazem na studenty prezenční formy
  • Podporovat a rozvíjet opatření sloužící k prevenci studijní neúspěšnosti na UJEP
  • Zmapovat dílčí poradenské aktivity na fakultách UJEP a zkvalitnit informační propojenost a propagaci realizovaných aktivit
  • Rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi pracovníky VŠ poradny a spolupracujících poradenských center
  • Rozvíjet poradenské kompetence a dovednosti pracovníků poradny UJEP

 

Výstupy projektu:

  • Intenzivní výcvik v sebeřízení a koučinku
  • Individuální kariérové a psychologické konzultace
  • Výstup z dotazníkového šetření

 

 

Individuální kariérové a psychologické konzultace
Individuální kariérové a psychologické konzultace včetně profesní a bilanční diagnostiky budou prováděny v psychologické poradně UJEP. Více informací o poradně naleznete zde.

 

Dotazníkové šetření

V rámci projektu bude provedeno dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení poradenského zařízení a na analýzu potřeb studentů ve vztahu k poradenským službám. Na tomto šetření se navíc budou aktivně podílet i studenti, kteří pomohou tento průzkum realizovat.

Jak se mohou studenti do projektu zapojit?

Hledáme 4 šikovné studenty na distribuci dotazníků na všech fakultách včetně jejich zpracování, případně další činnosti související s projektem.

Kdy: říjen - prosinec (dle dodání dotazníku)

Práce bude finančně ohodnocena. Případní zájemci se mohou hlásit na: karierniporadenstvi@ujep.cz.

 

 

Aktuality

Seminář se zaměřením na vysokoškolské vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství

Euroguidance ve spolupráci s Ústavem pedagogických věd FF MU pořádá seminář se zaměřením na vysokoškolské vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství, který se  bude konat 19. 11. 2015 v Brně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Akce je určena pro vysokoškolské pracovníky v ČR, kteří mají blízko k tématu kariérového poradenství nebo přímo téma vyučují, dále pro kariérové poradce, studenty poradenství, pracovníky státní správy a organizace působící v oblasti kariérového poradenství. Cílem semináře je inspirovat se zkušenostmi na národní i mezinárodní úrovni, nabídnout spolupráci v oblasti výuky a výzkumu kariérového poradenství a podpořit studium kariérového poradenství na vysokých školách.

Účast na semináři je zdarma. Zájemcům může být proplaceno i cestovné, v případě zájmu kontaktujte Dr. Wedlichovou. Registrace na seminář probíhá online do 16. 11. 2015 zde. Více informací naleznete zde.

 

Tématický seminář pro poradce - Tady a teď: zážitkové metody v poradenství

Euroguidance dále pořádá tematický seminář pro poradce "Tady a teď: zážitkové metody v poradenství", který se koná dne 1. 12. 2015 v hotelu Duo (Teplická 492/19, 190 00 Praha). Více informací naleznete zde.

 

Bezplatné vzdělávací akce
 

IPSC UK pořádá v rámci projektu Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR bezplatné vzdělávací aktivity určené pro zaměstnance UJEP. Jedná se o tyto vzdělávací akce:

Distanční kurz Aktuální témata vysokoškolského poradenství probíhající v prostředí Moodle UK (součástí jsou i 2 prezenční soustředění ve dnech 6. 11 a 27. 11. 2015). Kurz se skládá z 5-ti modulů. Úvodní modul poskytne účastníkům úvod do vysokoškolského poradenství. Další moduly se věnují čtyřem základním typům poradenství: studijnímu, kariérnímu, psychologickému a speciálnímu, které jsou vždy rozpracovány do několika klíčových témat. Více informací včetně registrace naleznete zde.

 

Prezenční seminář Nácvik empatie a aktivního naslouchání probíhající ve dnech 18. 11., 25. 11. a 11. 12. 2015 (vždy 9.00 - 14.00), účastníkům všech tří sezení bude předáno osvědčení o úspěšném absolvování kurzu v rámci programu celoživotního vzdělávání na UK. Více informací včetně registrace naleznete zde

Zájemcům může být proplaceno i cestovné, v případě zájmu kontaktujte Dr. Wedlichovou.

 

  

Organizační Tým:

 

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. iva.wedlichova@ujep.cz
PhDr. Renata Hajná, Ph.D. renata.hajna@ujep.cz
Mgr. David Karel, Ph.D. david.karel@ujep.cz
PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D. vladislava.hermanova@ujep.cz
Bc. Jiřina Zajíčková jirina.zajickova@ujep.cz
Ing. Lenka Potencová lenka.potencova@ujep.cz

 


Pracovníci na jednotlivých fakultách UJEP

(pomohou s propagací projektu a distribucí dotazníků)

FF Mgr. David Tomíček, Ph.D. david.tomicek@ujep.cz
FSE Mgr. Radka Michelová radka.michelova@ujep.cz
FUD Ing. Tomáš Petermann tomas.petermann@ujep.cz
FVTM Ing. Martin Svoboda, Ph.D. svoboda@fvtm.ujep.cz
FZS Ing. Michaela Hocková michaela.hockova@ujep.cz
FŽP Ing. Radek Timoftej radek.timoftej@gmail.com
PF Mgr. Michal Červenka michal.cervenka@ujep.cz
PŘF Bc. Míša Bobková michaela.bobkova@ujep.cz