Poplatky spojené se studiem

Sdělení pro studenty: VÝZVA STUDENTŮM - RODIČŮM

 

Vysoká škola (tj. i UJEP) má podle ustanovení § 58 odst. 3  zákona o vysokých školách povinnost vybírat poplatky spojené se studiem (poplatky za tzv. "delší" studium).

V této věci sdělujeme, že od studentů, kteří dosud neuhradili vyměřené a splatné poplatky spojené se studiem, jsou tyto poplatky vymáhány soudní cestou prostřednictvím exekučního řízení.

Doporučujeme všem studentům, aby si stav závazků překontrolovali na své osobní stránce na portále IS STAG.

V případě nesrovnalostí kontaktujte své studijní oddělení v úředních hodinách.

S případnými dotazy se můžete také obracet na studijní oddělení rektorátu UJEP (email: studium.rek@ujep.cz) 

Poplatky spojené se studiem jsou vyměřovány v souladu s § 58 odst. 3   zákona č. 111/1998 Sb., o vysokych školách a v souladu s Vnitřními předpisy UJEP.

Každý student, který má povinnost podle zákona hradit poplatky spojené se studiem, obdrží minimálně 90 dní před splatností poplatku rozhodnutí děkana, které obsahuje výši poplatku, splatnost poplatku, termín začátku období za které je poplatek vyměřen a podrobné informace o způsobu provedení platby (bankovní účet, variabilní symbol, specifický symbol). 

Rozhodnutí mimo jiné obsahuje poučení, že má student právo podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí a ke své žádosti doložit veškeré doklady prokazující důvodnost jejího podání. V rámci přezkumného řízení je přihlíženo především k dokumentům, které jsou relevantní v rámci stanoveného  orientačního rozmezí úlev uvedených v Příloze č. 2 ke Směrnici rektora č. 7/2016.

 Předpisy a normy, kterými se poplatky řídí:

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (§ 58, § 68)

Statut UJEP (Část VI), Studijní a zkušební řád UJEP (čl. 11 odst. 4)

Směrnice rektora č. 7/2016 Poplatky za studium

 

Zveřejnění výše poplatků za studium dle čl. 2 Přílohy č. 2 Statutu UJEP

Výše poplatků za studium platných v akademickém roce 2016/2017

Dle Přílohy č. 2 Statutu UJEP bude výše poplatků v akademickém roce 2016/2017 (19. 9. 2016 - 17. 9. 2017) vypočítávána následovně:

 

Poplatek za "delší" studium (čl. 1 odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Statutu UJEP)

Poplatky dle § 58 odst. 3 zákona za studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu při překročení standardní doby studia o více než jeden rok nebo při překročení standardní doby studia v dalším studijním programu:
Výše poplatku spojeného se studiem činí za každých započatých 6 měsíců studia šestinásobek základu po zaokrouhlení nahoru na celé desetikoruny.

Výše poplatku dle § 58 odst. 3 zákona: 19 310 Kč za každé započaté šestiměsíční období studia (v akademickém roce 2016/2017) - výše je stejná pro všechny fakulty
 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách je pro akademický rok 2016/2017 ve výši 3 217 Kč, oficiální vyhlášení na stránkách MŠMT najdete zde.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Statutu UJEP): 500 Kč - výše je stejná pro všechny fakulty
 
Poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 5 zákona (čl. 1 odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Statutu UJEP): 20 000 Kč za každý akademický rok - výše je stejná pro všechny fakulty

 

Další informace k problematice poplatků naleznete na stránkách informující o studijním systému IS/STAG

 

Výše poplatků za studium platných v akademickém roce 2015/2016

Dle Přílohy č. 2 Statutu UJEP bude výše poplatků v akademickém roce 2015/2016 (14.9.2015 - 18.9.2016) vypočítávána následovně:

 

Poplatek za "delší" studium (čl. 1 odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Statutu UJEP)

Poplatky dle § 58 odst. 3 zákona za studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu při překročení standardní doby studia o více než jeden rok nebo při překročení standardní doby studia v dalším studijním programu:
Výše poplatku spojeného se studiem činí za každých započatých 6 měsíců studia šestinásobek základu po zaokrouhlení nahoru na celé desetikoruny.

Výše poplatku dle § 58 odst. 3 zákona: 17 580 Kč za každé započaté šestiměsíční období studia (v akademickém roce 2015/2016) - výše je stejná pro všechny fakulty

Poplatek za "další" studium (čl. 1 odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Statutu UJEP)

Poplatky dle § 58 odst. 4 zákona za studium v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu ve standardní době studia:
Výše poplatku spojeného se studiem činí 100% základu za každý další započatý rok studia; v případě, že celková doba dalšího studia překročí standardní dobu studia, je absolventu stanoven poplatek podle § 58 ost. 3 zákona.

Výše poplatku dle § 58 odst. 4 zákona: 2930 Kč za další započatý rok studia (v akademickém roce 2014/2015) - výše je stejná pro všechny fakulty

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách je pro akademický rok 2015/2016 ve výši 2 930 Kč, oficiální vyhlášení na stránkách MŠMT najdete zde.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Statutu UJEP): 580 Kč - výše je stejná pro všechny fakulty

Poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 5 zákona (čl. 1 odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Statutu UJEP): 20 000 Kč za každý akademický rok - výše je stejná pro všechny fakulty

ARCHIV výše poplatků za studium platných v předchozích letech