Proč studovat na UJEP?

 

11 důvodů, proč studovat na univerzitě

 

1. Dobrá vstupenka na pracovní trh
Univerzitu ročně opouští 2000 absolventů, kteří v naprosté většině úspěšně vstupují na trh práce nebo pokračují na vyšším stupni vysokoškolského studia. Jistotu perspektivního uplatnění nabízejí všechny fakulty univerzity, které v naprosté shodě dbají na utváření příznivého profilu absolventa, a to jak z hlediska uplatnění ve studované problematice, tak i z hlediska jeho flexibility. To oceňují i samotní absolventi, z jejichž odpovědí v anonymních anketách (např. v rámci celostátních projektů Reflex 2010, Reflex 2013) vyplývá toto většinové hodnocení:

  • bakalářské programy jsou dostatečně široce zaměřené a jsou dobrým základem pro praxi,
  • v bakalářském studiu je kladen potřebný důraz na stáže a praxe,
  • v bakalářském studiu je podporován rozvoj podnikatelských schopností a dovedností absolventů, 
  • studijní plány jsou koncipovány ve spolupráci s klíčovými zaměstnavateli,
  • absolventi jsou spokojeni se svou prací a uplatněním na trhu práce.


2. Vzdělávání pro EU
Všichni absolventi UJEP získávají Diploma Supplement, který umožňuje transparentní a jednotné uznávání vysokoškolské a profesní kvalifikace v zemích EU a usnadňuje absolventům vstup na evropský trh práce. Udělování Diploma Supplement absolventům UJEP se děje zcela v souladu s pravidly Evropské komise, což dokládá prestižní certifikát DS Label, který UJEP od této komise v roce 2013 obdržela. Získání prestižního certifikátu DS Label je jedním ze základních kritérií připravenosti VŠ k naplnění společných cílů v evropském prostoru terciárního vzdělávání.


3. Desítky oborů a studijních kombinací
Nabídka studijních příležitostí na UJEP zahrnuje studium technických, přírodovědných, environmentálních, ekonomických, sociálních, společenskovědních, zdravotnických oborů, učitelství a výtvarného umění. Z hlediska dostupnosti studia platí, že každý pátý obor je nabízen v kombinované (dálkové) formě a je tak vhodný i pro uchazeče ze zaměstnání. Zájemci si mohou vybrat buď studium jednooborové, nebo studium ve dvouoborové kombinaci. Nabídkou jednooborových studií vychází univerzita vstříc těm, kteří se chtějí profesně více specializovat, naopak nabídkou dvouoborových studií oslovuje ty, kteří mají širší oblast zájmu nebo si chtějí po absolutoriu zvýšit svoji šanci na uplatnění.


4. Cesta ke všem stupňům vysokoškolského vzdělání – šance pro talenty
Velmi bohaté spektrum studijních oborů umožňuje uspokojit jak ty uchazeče, kteří preferují profesně orientované bakalářské studium, tak i ty, kteří mají ambici dosáhnout na magisterský, případně doktorský stupeň vysokoškolského vzdělání. Právě nabídkou doktorských studií (např. v oblasti strojírenských technologií, počítačových metod, aplikovaných nanotechnologií nebo environmentální analytické chemie) přitahuje univerzita i velmi nadané studenty, pro které se stává cestou k prestižnímu uplatnění v oblasti vědy, výzkumu, vývoje nebo ve vrcholovém managementu tuzemských a zahraničních firem.


5. Prostor pro tvůrčí bádání a seberealizaci
Vstupem na univerzitu se studentům otevírá přístup k nejnovějším poznatkům a jejich využití. Je samozřejmostí, že výuka na univerzitě je propojena s vědeckou, výzkumnou nebo uměleckou činností fakult a přináší studentům vzácnou možnost otevřeně diskutovat se špičkovými vědci, umělci, pedagogy z České republiky a zahraničí, zapojit se do badatelských týmů a naučit se kvalitně prezentovat výsledky své tvůrčí činnosti. Studenti, kteří chtějí poznávat, objevovat, tvořit, vyvíjet, mají zajištěný přístup k tisícům odborných publikací a mnoha elektronickým informačním zdrojům, je jim otevřená Vědecká knihovna, studovny, moderně vybavené laboratoře, ateliéry a další zázemí kateder a jsou pro ně vypisována mimořádná grantová stipendia. Ti nejlepší, kteří se svými odbornými výsledky uspějí v renomovaných časopisech nebo se prosadí na prestižních uměleckých soutěžích, jsou každoročně oceňováni Cenou rektora.


6. Propojení studia s praxí

Výrazné propojení studia s praxí je prioritou všech fakult UJEP. V profesně orientovaných oborech jsou odborné praxe a exkurze již přirozenou součástí studia. Hlavní most mezi studiem a praxí dnes představují bakalářské a diplomové práce, které vycházejí z potřeb podniků, malých a středních firem, státních a nestátních institucí a organizací. Jako příklad může posloužit práce Bc. Antonína Čajky, studenta přírodovědecké fakulty, který za svou bakalářskou práci Analýza struktury a vlastností nanovlákenných textilií získal cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.


7. Samozřejmostí je semestr v zahraničí
Jednou z priorit UJEP je internacionalizace. Již stovky našich studentů studovaly jeden nebo více semestrů na desítkách univerzit v Evropě nebo v zámoří. Celkem až desetina absolventů získává část svého vzdělání na zahraničních univerzitách. S finanční podporou ERASMU+ mohou studenti vyjíždět již od 2. roku studia, přičemž vedle studijního pobytu mohou absolvovat také praktickou stáž v zahraničním podniku, školícím, výzkumném středisku nebo jiné organizaci. Pro studijní pobyt si letos mohou vybrat z více než 200 smluvních zahraničních vysokých škol z 26 evropských zemí.Každý rok je přitom pro studenty UJEP k dispozici na 200 míst!


8. Chloubou je bohatý stipendijní program
Celkový objem poskytovaných finančních prostředků na stipendia již dosáhl 68 mil. Kč! 22,8 mil. Kč bylo vyplaceno na stipendia ubytovací, 17,6 mil. Kč na zahraniční mobility, 1,7 mil. Kč na sociální, 3 mil. Kč na prospěchová, 5,8 mil. na doktorská a 14,3 mil. Kč na mimořádná stipendia. Nejlepší studenti jsou dále oceňováni: Stipendiem primátora města Ústí n. L., stipendii starostů městských obvodů Ústí n. L., Stipendiem starostky města Trmice, Stipendiem statutárního města Teplice, Stipendiem ředitele VZP, pobočky Ústí nad Labem, pro nejlepšího studenta FZS UJEP, Stipendiem ředitele ZPMV ČR, poboček Ústí nad Labem a Hradec Králové, za nejlepší bakalářskou práci FZS UJEP a Stipendiem Hospodářské a sociální rady Ústecka, o.s., pro nejlepšího studenta technických oborů.


9. Ubytovací stipendium patří k nejvyšším v ČR
UJEP vyplácí studentům, kteří mají nárok na ubytovací stipendium, až 900 Kč měsíčně. Univerzita se tak výší vypláceného ubytovacího stipendia řadí na přední místo mezi českými vysokými školami. Stipendium je vypláceno v závislosti na dostupnosti místa studia z místa trvalého bydliště, nikoli tedy v závislosti na typu ubytování, který si student zvolil (kolej, privát, vlastní byt).


10. Kolej s internetem dostane každý
Univerzita má dostatek míst pro studenty na kolejích - každoročně jsou ubytováni všichni žadatelé o kolej. I ten, kdo upřednostňuje ubytování v soukromí, nemá ve stotisícovém městě problém získat cenově dostupný podnájem. Samozřejmým standardem ubytování na koleji je dostupnost internetu a připojení k síti na každém pokoji, přičemž studenti platí pouze za elektrickou energii. K dispozici ubytovaným jsou také internetové studovny s nonstop provozem.


11. Kvalitní podmínky pro volný čas
V současnosti neslouží koleje jen jako místo pro přespání, ale stávají se centrem řady studentských aktivit. V areálu kolejí jsou studentům k dispozici hřiště, kurty, tělocvična (ve večerních hodinách zdarma) a vysokoškolský klub, kde se pořádají koncerty, diskotéky a společenské akce. Studenti mohou využívat také sportovní halu, kde se mohou zaregistrovat do USK Slavie a provozovat sporty v rámci jednotlivých oddílů (aerobic, basketbal, beach volleyball, florbal, horolezectví, kulturistika, moderní a sportovní gymnastika aj.), případně využívat posilovnu. V areálu budovy v ulici České mládeže promítá Filmový klub Aula, aktivní kulturní vyžití pak lze nalézt v hudebních tělesech – pěveckých sborech, instrumentálních souborech, kapelách. Další podmínky pro volný čas nabízí město Ústí nad Labem (plavecká hala, divadla, kina, vědecká knihovna) a jeho zázemí v malebné krajině Českého středohoří a Krušných hor (cyklotrasy, horolezecké a lyžařské terény aj.).


RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.
prorektorka pro studium